1. Grupa sobotnia – godz. 11:00

2. Grupa sobotnia – godz. 13:00

3. Grupa niedzielna – godz.10:00.